Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak No: 35 B Kadıköy/ İstanbul adresinde mukim YOLCU 360 BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ (“YOLCU360”) olarak 6698 s. Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi adına işbu metin hazırlanmıştır.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

YOLCU360 tarafından adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, başvuru sebebiniz, firma/ acente adı, firma/ acente ticaret unvanı, vergi no, vergi dairesi, GSM no, firma adresi, referans kodu, Ticaret Sicil Gazetesi bilgileri, IP adresi ve log kayıtlarınız tipindeki kişisel verileriniz;

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Talep / Şikayetlerin Takibi,
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Sistemde Kullanıcı Hesaplarının Tanımlanması,
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Takibi,
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Finans İşlerinin Takibi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesini Gerektiren Hukuki Sebepler ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-c bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve madde 5/2-d bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yollarla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında Şirket bünyesindeki operasyon çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecek ve Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla iş birliği içinde bulunulan tedarikçi firmalara veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılacaktır.

5. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizle ilgili;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

6. Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü

Haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak No: 35 B Kadıköy/ İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak yolcu360bilisim@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. YOLCU360, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

0850 360 5 360